top of page
Search
  • Writer's pictureSaralizie

Summer is here! / God Sommer


The last two months have been filled with different activities. We have finally been able to open our campus up more for connection and good times with the kids and teens we work with.


It is fun so see how the past year has not stopped our work here, but we have been able to see how God is working with each child and teen we serve. Trusting that the best is yet to come


De to siste månedene har vært fylt med forskjellige aktiviteter. Vi har endelig vært i stand til å åpne campusen vår mer for besøk og kvalitetstid med barna og tenåringene vi jobber med.


Det er gøy, så se hvordan det siste året ikke har stoppet arbeidet vårt, men vi har kunnet se hvordan Gud har vært med alle barna og tenåringene. Dette gir oss håp og tro for hva som ligger foran.


Last month we got to start a new type of sponsorship calles SEEN. This is a sponsorship program where the kids get to see pictures of sponsors and pick their sponsor instead of the other way around. As a child sponsor coordinator on our site I got to do two sponsorship events, while having a film team here to shoot the events to make a video of the impact the work we are doing here does.


In one of our events a teenage boy was about to pick his sponsor, as he studies the pictures of potential sponsors, he picked the couple who looked the oldest. When I asked him what made him pick that couple, he told me -" It looked like they could share the most amount of wisdom with me".


I forrige måned startet vi et nytt fadderprosjekt som heter SEEN. Dette er et fadderprogram hvor barna får se bilder av faddere og velger seg en fadder i stedet for omvendt. Som fadderkoordinator for Back2back Monterrey. Fikk jeg holde to fadderarangement , mens jeg hadde et filmteam her for å filme arrangementene å lage en video av hvilken innvirkningen

arbeidet vi gjør her har.


På en av arrangementene våre, var det en tenåringsgutt i ferd med å velge sin fadder, mens han studerte bildene av potensielle faddere , valgte han til slutt paret som så eldst ut. Da jeg spurte ham hva som fikk ham til å velge det paret, sa han til meg: "Det så ut som de kunne dele mest visdom med meg".Our summer started in the best possible way. After a year without receiving any mission teams, we were finally ready to receive some small teams again in a safe way. The teams bring a lot of activity to our campus. It is such a blessing to have people come and serve alongside us for week. The last weeks have been filed with construction projects to help out the children's homes we serve, fun games and activities with the kids, giving them some memorable summer memories. Here comes a little photo diary into my weeks with groups.


Sommeren vår startet på en best mulig måte. Etter et år uten å motta noe misjonsteam, var vi endelig klare til å ta imot noen små team igjen på en trygg måte. Misjonsteamene bringer mye aktivitet til campuse. For oss er det en stor velsignelse å få folk til å tjene sammen med oss i en uke. De siste ukene har hvert fylt med byggeprosjekter for å hjelpe barnehjemmene vi jobber med, morsomme spill og aktiviteter med barna. Dette gir dem noen minneverdige sommerminner. Her kommer en liten bildeserie av våre aktiviteter med misjonsteamene.Welcome and introduction day / Velkomst og introduksjonsdag


The fist day when teams arrive, we get to give them an explanation of the work me do here, plus give them a tour of the campus and our Hope program.


Første dag når team ankommer, gir vi dem en introduksjon til arbeidet vi gjør her, pluss å gi dem en omvisning på campus og vårt Hope-program.


Games, fun and connection / Spill, lek og moro.


I am so lucky to have the opportunity to prepare fun games with the teams. Laughter and groups of people coming together is the best medicine after more than a year of restrictions. Water games in 100 degree weather never fail.


Jeg er så heldig å ha muligheten til å forberede morsomme leker med teamene . Latter og grupper av mennesker som kommer sammen er den beste medisinen, etter mer enn et år med begrensninger. Vannleker tar aldri feil i 35 graders vær .Church and Teachings/ Kirke og undervisning


With mission teams here this summer, I have been able to share at our sunday church nights. As well as giving trauma competent care teachings in the mornings. I love to share about our God, and his faithfulness through everything we do.


Med misjonsteam her i sommer, har jeg hatt mulighet til å dele på kirkekvelder. I tillegg til å gi traumekompetent omsorgsundervisning om morgenen til misjonsteamene. Jeg elsker å fortelle om Gud og hans trofasthet gjennom alt vi gjør.I want to wish everyone a beautiful and wonderful summer and thank everyone that supports me thorugh prayer and friendship.


Jeg vil ønske alle en vakker og fantastisk sommer og takker alle som støtter meg gjennom bønn og vennskap.


143 views1 comment

1 comentario


astridhoss
07 jul 2021

Exciting to see what God is doing and what you get to be apart of. You are in the right place! How can we sign up to be spondors?

Me gusta
Post: Blog2_Post
bottom of page