top of page
Search
  • Writer's pictureSaralizie

Merry Christmas from MTY/ God Jul fra MTY


Christmas is right around the corner and with that the end of this year as well. This fall we have multiplied the amount of students entering the Transition Program, a program design to help young adults as they enter their first season of living independently. Equipping them to find purpose through personal faith, developing life skills, and have a healthy community of people around them. With this we hope to see them not only surviving, but living lives full of hope and dreams for their future.


In January we will start a pilot program accepting an eighteen year old student straight from the state children's home that otherwise would get no follow up. Adding some students that have had no connection to Back2back beforehand will be a challenging task, yet also very exciting. I am expectant to see what God whats to do to continue growing this program.


This week we were able to have our Christmas Party with some of the Transition Program Students. Celebrating the end of their exams and the growth they each have had this year. We had our party at the Top Golf and the game got pretty competitive. It was a night full of laughter and connection.


VEKST I ARBEIDET MED UNGE VOKSNE

Julen er rett rundt hjørnet og med det slutten av dette året også. Denne høsten har vi doblet antallet studenter som går inn i vårt Transition Program, et programområde for å hjelpe unge voksne med den første tiden som selvstendige voksne. Målet er å utstyre dem til å finne hensikt gjennom personlig tro, utvikle livsferdigheter og ha et sunt fellesskap rundt seg. Med dette håper vi å se dem ikke bare overleve, men leve liv fulle av håp og drømmer for fremtiden deres.


I januar starter vi et pilotprosjekt med å integrere en atten år gammel student rett fra det statlige barnehjemmet, som ellers ikke ville fått noen oppfølging. Å legge til noen studenter som ikke har hatt noen tilknytning til Back2back på forhånd vil være en utfordrende oppgave, men samtidig veldig spennende. Jeg er spent på å se hva Gud skal gjøre for å fortsette å utvide arbeidet blandt de unge voksne.


Denne uken hadde vi en juleavslutning med noen av Transition Program studentene. Vi feiret slutten på eksamenene deres og veksten de har hatt i år. Vi hadde festen vår på Top Golf med mye konkurranseinstinkt og morsomme utfordringer. Det var en natt full av latter og vennskap.A REGULAR WEEK

My favorite thing is to see the young adults I mentor develop and grow. During a regular week, I get to go shopping for metal parts for a welding student, celebrate a birthday with another student, and talk about fears and expectations of moving independently with a third student. Together we get to celebrate their goals and achievements, while we also work through difficulties, set backs and the hard situations that come along.


EN VANNLIG UKE

Det beste med jobben min, er å se de unge voksne jeg veileder utvikle og vokse. I løpet av en vanlig uke, får jeg mulighet til å handle metalldeler til en sveisestudent, feire bursdag med en annen student og snakke om frykt og forventninger til å flytte selvstendig med en tredje student. Sammen får vi feire deres mål og prestasjoner, samtidig som vi jobber gjennom vanskeligheter, tilbakeslag og de harde situasjonene som oppstår.


NETWORKING AND LEARNING

In late september I had the opportunity to attend the CAFO summit (Christian Alliance for Orphans). Orphan and family preservation organizations from 40 different countries attended. From our Back2back site we were seven staff members who took a 24 hour drive from Monterrey to Atlanta to attend. Theme of this years conference was "Planted not buried". Throughout the conference we got to connect and learn from each other how to move from institutional care to family care, finding ways for kids to have good life transitions as well as fulfilling their right to grow up in family.


At the conference I also got to reconnect with an old friend, we grew up together as missionary kids in Spain, watching our parents serve in ministry. Now we both work for different orphan care ministries continuing to serve God, where He has placed us. I work with many families who have experienced brokeness, however it is wonderful to see the blessing that parents can pass on to their kids as well, for generations to come.


NY KUNNSKAP OG NETVERKSBYGGING

I slutten av september hadde jeg muligheten til å delta på CAFO-toppmøtet (Christian Alliance for Orphans). Foreldreløse og familiebevarende organisasjoner fra 40 forskjellige land deltok. Fra Back2back-siden vår var vi syv ansatte som tok en 24-timers kjøretur fra Monterrey til Atlanta for å delta. Temaet for årets konferanse var "Plantet ikke begravd". Gjennom konferansen, fikk vi lære av hverandre hvordan vi kan gå fra institusjonsomsorg til familieomsorg, finne måter for å gi barn gode livsoverganger, samt oppfylle retten alle barn har til å vokse opp i familie.

På konferansen fikk jeg også kontakt igjen med en gammel venn, vi vokste opp sammen som misjonærbarn i Spania, og så foreldrene våre jobbe sammen. Nå jobber vi begge for forskjellige organisasjoner som støtter foreldreløse og vanskeligstilte familier. Jeg jobber med mange familier som har opplevd brudd i flere generasjoner, det er fantastisk å se velsignelsen som kan være arvelig i flere generasjoner.MISSION TEAMS

The fall has also been full of mission teams who have comed to serve and join in on the mission we do here. That always bring opportunities to do fun activities and allow God to connect people. I love seeing returning mission trip guest who have connected in previous years with our students being intentional in re connecting and being will to pray with and for them after they return to their homes as well.


MISJONSTEAM

I høst har vi motatt flere misjonsteam som har kommet for å arbeide og være med på det vi gjør her. De får muligheten til å være med på morsomme aktiviteter og bli kjent med nye mennesker. Jeg elsker å se personer som kommer på misjonsreise årlig. Flere av de har fadderbarn som de holder kontakt med og ber for de gjennom hele året.THANK YOU FOR YOUR SUPPORT

I am so thankful for churches and individuals who are supporting me to be a part of this ministry. Through your support, we are able to see families grow and heal, understanding that God has a good plan for them, as well as seeing future generations beating the odds of their past. 2022 has been an incredible year, were Gods continues to show up with his faithfulness through the hard stories and situations. When the world tells us something it's impossible, God reminds us in Matthew 19:26 That for God all things are possible.


TUSEN TAKK FOR DERES STØTTE

Jeg er så takknemlig for kirker og enkeltpersoner som støtter meg til å være en del av denne tjenesten. Gjennom din støtte er vi i stand til å se familier vokse, gjenopprettes og forstå at Gud har en god plan for dem. Vi får se fremtidige generasjoner forandre historien fra fortiden deres. 2022 har vært et utrolig år, der Gud fortsetter å vise seg med sin trofasthet gjennom de harde historiene og situasjonene. Når verden forteller oss noe som er umulig, minner Gud oss i Matteus 19:26 at for Gud er alt mulig.


76 views0 comments

Kommentare


Post: Blog2_Post
bottom of page