top of page
Search
  • Writer's pictureSaralizie

Embracing Challenges and Celebrating Victories / Overkomme utfordringer og feire seirer

As the end of the year is getting closer, I wanted to take a moment to share the latest updates from my missionary work here in Mexico. This season has brought its own set of challenges, but it has also presented incredible opportunities, wins, and, above all, a chance to witness God's unwavering faithfulness.


På tampen av dette året, ønsker jeg å ta et øyeblikk for å dele de nyeste oppdateringene fra mitt misjonsarbeid her i Mexico. Denne sesongen har brakt med seg sine egne utfordringer, men den har også gitt utrolige muligheter, seire og, fremfor alt, en sjanse til å være vitne til Guds urokkelige trofasthet.Hope Program Youth and Young Adults Camp

We organized a transformative camp as part of our Hope Program. It was a time filled with laughter, fun activities, and, most importantly, an opportunity to share the message of God's love.It was a true honor for me to share the messages at this camp. I am thrilled to report that 8 students took a significant step in their faith journey by raising their hands in surrender to accept God as their Lord and Savior.


Jeg var nylig med på å organisere en ungdomsleir som en del av vårt Hope Program. Det var en tid fylt med latter, morsomme aktiviteter og, viktigst av alt, en mulighet til å dele Guds kjærlighetsbudskap.Det var et privilegir og kunne være leirprest dene helgen. Jeg er begeistret for å rapportere at 8 studenter tok et betydningsfullt skritt i sin personlig tro ved å løfte hånden for å akseptere Gud som sin Herre og Frelser.

Government Involvement in Social Protective System

For the last 5 month, I have been representing Back2Back with the Nuevo Leon government in creating a program for young adults (18 years and older) leaving the social protective system. This work has been fruitful and we have faith for what God will continue to do in 2024. Many of these individuals typically face the daunting prospect of navigating life on their own at the age of 18. We are actively working to establish a program that will provide essential support and new rights for these young adults.


Jeg har fått lede Back2Back sitt engasjement med regjeringen for å skape et program for unge voksne (18 år og eldre) som forlater barneværnet. Dett arbeidet har vært veldig spennende og fruktbart. Mange av disse individene står vanligvis overfor den skremmende oppgaven til å klare seg på egenhånd ved 18 års alderen. Vi jobber aktivt med å etablere et program som vil gi essensiell støtte og nye rettigheter for disse unge voksne.Leadership Days in Cincinnati

This fall I got to participate in Leadership Days in Cincinnati, bringing together staff from all our sites around the world. This gathering was a valuable opportunity for growth, collaboration, and shared learning. It makes me so proud to work with Back2Back, knowing all the miracles God had done in the last 25 years, make me excited for how God will continue to use us to further his mission at all our different sites around the worls. As I continue my mission, I am dedicated to enhancing my leadership skills to better serve those in need here in Monterrey.


Denne høsten fikk jeg delta på Lederskapsdager i Cincinnati, der alle hovedledere fra våre steder rundt om i verden ble samlet. Dette møtet var en verdifull mulighet for vekst, samarbeid og delt læring. Det gjør meg så stolt å jobbe med Back2Back, vel vitende om alle miraklene Gud har gjort de siste 25 årene, og det gjør meg spent på hvordan Gud vil fortsette å bruke oss for å fremme hans misjon på alle våre ulike steder rundt om i verden. Mens jeg fortsetter arbeidet her, er jeg dedikert til å fortsette å lære og forbedre mine lederegenskaper for å bedre kunne tjene de som trenger det her i Monterrey.

Visit from Sentrumkirken Strømmen

I was honored to host Eivind and Carly from my sending church, Sentrumkirken Strømmen. During their visit, I had the privilege of showcasing the impactful work I've been a part of over the past five years living and serving here in Monterrey, Mexico.


Jeg hadde æren av å være vert for Eivind og Carly, misjonsleder i Sentrumkirken Strømmen. Under besøket hadde jeg privilegiet å vise frem det innflytelsesrike arbeidet jeg har vært en del av de siste fem årene, mens jeg har levd og tjent her i Monterrey, Mexico.


2023 a year of blessing / Et velsignet 2023


I want to express my heartfelt gratitude for your unwavering support. Your prayers, encouragement, and financial contributions make it possible for me to make a lasting impact in the lives of those I serve. As I navigate the challenges and celebrate the victories, I am reminded of the collective strength of our community.

Thank you for being a vital part of this important work.


Jeg vil uttrykke min hjertelige takknemlighet for din urokkelige støtte. Dine bønner, oppmuntring og økonomiske bidrag gjør det mulig for meg å ha en varig innvirkning i livene til dem jeg tjener. Mens jeg navigerer gjennom utfordringene og feirer seirene, blir jeg minnet om fellesskapets samlede styrke.

Takk for at du er en viktig del av dette arbeidet.
145 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page