top of page
Search
  • Writer's pictureSaralizie

Summer, graduations and mission teams Sommer, skoleavslutning og misjonsteam


The last months have been very eventful. Summer in Monterrey Mexico are hot with temperatures up to 105 degrees, however that does not stop us from working. June and July are probably two of our busiest months out of the year. The teens and youth are ending their school year, I have been able to see teens graduate high school, young adults applying for college, and celebrate new and big life transitions.


De siste månedene har vært svært begivenhetsrike. Sommeren i Monterrey Mexico er varm med temperaturer opp til 40 grader, men det stopper oss ikke fra å jobbe. Juni og juli er sannsynligvis to av de travleste månedene i året. Tenåringene og ungdommene avslutter skoleåret, jeg har vært i stand til å se tenåringer fullføre videregående skole, unge voksne som søker på college og feire nye og store livsoverganger.Transition Program activities


As the coordinator for our transition program, I get to be a part of many fun and exciting activities. This spring I have been working on creating a manual that will improve the work we do with our young adults. I also get to be a part of the young adults everyday life. Inviting them to birthday dinners to celebrate them, teaching them about essential life skills, walking alongside them as they are making important life decision, like what they should study. I am so excited to see this program grow, as well as these young adults grow into adults who are dependent on Jesus, independent in life and interdependent in their communities


Som koordinator for vårt unge voksne program, får jeg være med på mange morsomme og spennende aktiviteter. Denne våren har jeg jobbet med å lage en manual som skal forbedre arbeidet vi gjør med våre unge voksne. Jeg får også være en del av de unge voksnes hverdag. Invitere dem til bursdagsfeiringer for å feire dem, lære dem om viktige og nødvendige livsferdigheter. Det er et privilegium å gå sammen med dem mens de tar viktige avgjørelser, som hva de bør studere. Jeg gleder meg til å se dette programmet vokse. Målet er at de skal kunne være avhengige av Jesus, selvstendige i livet og ta en aktiv del i lokalsamfunnet sitt.


With our visiting mission teams we want them to connect with the teens we work with.

We seek to make sure that the teens in our Hope Program get to have new experiences, see Jesus through the lives of our mission team guests who come and spend time with them for a week. Two of the teams that came down this summer where youth group, I got the privilege to debrief them and seeing how they were inspired by the work we do and inspired to ask God, how He could use them for his kingdom.


Vi ønsker at våre misjonsteam skal få kontakt med tenåringene vi jobber med.

Målet vårt er at tenåringene i Hope-programmet vårt får nye opplevelser, se Jesus gjennom livene til de besøkende som kommer og tilbringer tid med dem i en uke. To av teamene som kom i sommer var ungdomsgrupper, jeg fikk privilegiet til å ha smågruppe med dem og se hvordan de ble inspirert av arbeidet vi gjør og inspirert til å spørre Gud, hvordan Han kunne bruke dem for sitt rike.


A special story and testimony!


Six years ago I came on my first mission trip to Monterrey. I met a 12 year old boy at a children's home, we connected and started talking. This boy impacted my heart, and became someone that God used to call me into ministry here in Monterrey.


I promised that I would keep him in my prayers. When I moved to Mexico as Staff, this kid moved into the Hope program and became my neighbor, and friend.In 2022 I got to see him get baptized in church, turn 18 years, and graduate from high school. I am so thankful that God allows me to walk alongside all these students, se them grow and develop into young men.


For seks år siden kom jeg på min første misjonsreise til Monterrey. Jeg møtte en 12 år gammel gutt på et barnehjem, vi koblet sammen og begynte å snakke. Denne gutten påvirket hjertet mitt, og ble en som Gud pleide å kalle meg til tjeneste her i Monterrey.


Jeg lovet at jeg skulle holde ham i mine bønner. Da jeg flyttet til Mexico som Staff, flyttet denne gutten inn i Hope-programmet og ble min nabo og venn. I 2022 fikk jeg se ham bli døpt i kirken, fylt 18 år og uteksaminert fra videregående. Jeg er så takknemlig for at Gud lar meg gå sammen med alle disse elevene, se dem vokse og utvikle seg til unge menn.New Car a huge blessing!


Late spring my car broke down and I needed to get a new car. I was able to buy a 2017 Ford Focus, which is 10 years newer than my previous car and a needed tool for my ministry work here in Monterrey.


It was a bit more expensive than I had hoped and I had to take some money out on credit that I am still paying off, and has made my financial situation a bit harder. But I am hoping to raise 3000 dollars to finish paying the last debt on the car. If you would like to support with any amount towards this you can give via paypal at @sarainmexico. Thankfully this car has already been a huge blessing serving me with the Transition Program work.


Ny bil en stor velsignelse!


Sent på våren stoppet bilen min å fungere og jeg trengte å skaffe meg en ny bil. Jeg var i stand til å kjøpe en 2017 Ford Focus, som er 10 år nyere enn min forrige bil og et nødvendig verktøy for arbeidet mitt her i Monterrey.


Det var litt dyrere enn jeg hadde håpet, og jeg måtte ta ut noen penger på kreditt som jeg fortsatt betaler av, og har gjort min økonomiske situasjon litt vanskeligere. Men jeg håper å samle inn 30 000 for å fullføre den siste gjelden på bilen. Hvis du ønsker å støtte med et beløp mot dette kan du gi via vipps på 46749020. Heldigvis har denne bilen allerede vært en stor velsignelse for meg med unge voksne programmet.
After a visit to Norway I am back in Monterrey and looking forward to a fall with lots of work and new adventures.


Thank you so much to everyone who supports me with kind words, encouragement and prayers!


Etter mitt besøk i Norge er jeg tilbake i Monterrey og ser frem til en høst med mye jobb og nye eventyr.


Tusen takk til alle som støtter meg med gode ord, oppmuntring og bønner!

97 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page