top of page
Search
  • Writer's pictureSaralizie

SUMMER 2020 / SOMMER 2020


For as long as I can remember my summers usually have been filled with crowds of people at camps, youth festivals and missions trips. Yet this summer has been different from any summer I have ever had. However as this summer is coming to an end, I take with me some great summer memories and stories of God's faithfulness, how he is able to surprise me answering prayers I might have forgotten I was even praying for.


Så lenge jeg kan huske, har somrene mine vært fylt med folkemengder på leirer, ungdomsfestivaler og misjonsturer. Denne sommeren vært annerledes enn noen annen sommeren jeg har hatt. Sommeren går mot slutten, men jeg tar med meg mange gode minner og vitnesbyrd om Guds trofasthet. Han er i stand til å overraske, ved å svare på bønner man har bært på lenge.HOW CAN WE BE LIGHT IN THE WORLD? /Hvordan kan vi være verdens lys?


Quarantine, isolation, distance... These are all words that we have heard repeatedly over the last months. This could discourage us or make us think there is nothing we can do. Yet we can all do a little something. Every other week the team I work with, has been able to go out on bio-family visits to bless the families we serve with care packages ( non perishable food and hygiene products). As a ministry we have been blessed with donations and the opportunity to go out and deliver these packages in some of the poorer parts of the city.


Karantene, isolasjon, avstand ... Dette er ord vi har hørt gjentatte ganger de siste månedene. Dette kan gjøre oss motløse og få oss til å tenke at det ikke er noe vi kan gjøre. Likevel kan vi alle gjøre noe. Annenhver uke har teamet jeg jobber med vært i stand til å dra ut på husbesøk for å velsigne familiene vi jobber med, ved å gi dem omsorgspakker ( mat og hygiene produkter) . Som organisasjon har vi blitt velsignet med donasjoner og muligheten til å dra ut og levere disse pakkene i noen av de fattigste delene av byen.


One of the days I got to help delivering care packages, we came to a house were a mom was taking care of her five kids. Earlier on this day the women had though and sent up a little prayer, thinking that she had no idea how she would feed all the kids that day. Not only was she carrying this worry, it was her birthday. When me and a co-worker knocked on the door to deliver this package, we knew in that moment, that us being there that day was no coincident. God was allowing us to bring an answer to this hardworking moms prayer. We delivered the package and were able to pray for the women and her family.


En av dagene jeg fikk være med å levere disse omsorgspakkene, vi kom til et hus var en mor som tok seg av henne fem barn. Tidligere på dagen hadde denne kvinnene tenkt og sendt opp en liten bønn, fordi hun ikke ante hvordan hun ville mate alle barna den dagen. Ikke bare bar hun denne bekymringen, men det var også bursdagen hennes. Da jeg og en medarbeider banket på døra for å levere denne pakken, visste vi øyeblikkelig at det ikke var tilfeldig at vi var der denne dagen. Gud lot oss være et bønnesvar for denne kvinnen den dagen. Vi leverte pakken og kunne be for hele familie for vi dro videre.CHILD SPONSORSHIP COORDINATOR / Fadderkoordinator


Two months ago I officially took over the role of being the on site coordinator for our child sponsorship here in Monterrey. It is a new role and job I take with enthusiasm. I love having the opportunity of seeing how there is so many people who are invested in the lives of the children we serve. Back2back's child sponsorship program is highly relational. Seeing the face of a child light up as they receive a letter from a sponsor is a gift. Seeing how a sponsor has taken the time to speak words of life and pray for their sponsor child, really makes a difference

speaking words of life into that child. My job consists of to translating letters, share pictures and updates of birthdays, graduations and so many more things.


If you want to learn more about our CSP

program you can click on this link:


For to måneder siden overtok jeg offisielt rollen som fadderkoordinator her i Monterrey. Det er en ny rolle jeg gleder meg over. Det er gøy å se at det er så mange mennesker som er investert i livet til barna vi jobber med. Det å være fadder gjennom back2back, er svært relasjonelt i tillegg til at man støtter med en økonomisk sum i måneden. Å se et barns ansikt lyse opp når de mottar et brev fra en fadder som bor i et annet land, men som har tatt seg tid til å skrive et brev er en gave. Faddere som tar seg tid til å oppmuntre og be for barna de støtter. Min jobb er å oversatte brev, dele bilder og oppdateringer av bursdager, vitnemålsutdelinger og så mange flere ting.
SUMMER BREAK/ Sommerferie


Jesus said, “Let the little children come to me.

Don’t keep them away. The kingdom of heaven belongs to people like them.”

Matthew 19:14

In the bible we read that Jesus gave room and time for the children. This tells us that that God values their voice and lives. One thing that kids who have experienced trauma or been neglected often have in common is that they have lost their voices. Their experience might tell them that nobody cares what I think or what my need is, so I am just figure out how to survive on my own. Here at back2back we want to teach the children that their voice matters through words and action.

I bibelen leser vi at Jesus ga plass og tid til barna. Dette forteller oss om hvordan Gud verdsetter barn. En ting som barn som har opplevd traumer eller blitt forsømt, ofte har felles, er at de har mistet stemmene sine. På grunn av ulike livserfaringer har de lært at deres behov og stemme ikke blir lyttet til, derfor har de måtte lære overlevelsesteknikker. Back2back ønsker å vise barna at stemmen deres har betydning, gjennom ord og handling.


I was so happy when I heard that one of the girls in our Hope Program had approached her houseparents to ask if she could spend spend some of her last vacation days somewhere else on campus. Due to the Covid-19 restrictions on campus, she had not been able to leave campus, and wanted to have a couple days that looked different. She asked if she and another girl could come and stay with me for a couple days, almost like a mini summer camp. When I was asked if I could host them for some days I was thrilled to do it. One because I wanted to celebrate the accomplishment and growth in this girl, by using her voice to express a need of having some days with a new scenery, and secondly I enjoy all quality time I can have with the girls her on campus.


Jeg ble så lykkelig da jeg hørte at en av jentene i vårt Hope Program hadde henvendt seg til hennes foresatt for å spørre om hun kunne tilbringe noen av sine siste feriedager et annet sted på campus. På grunn av coronavirus begrensningene på campus, hadde hun ikke mulighet til å dra noe sted, men ønsket et par annerledes dager. Hun spurte om hun og en annen jente kunne komme og bo hos meg i noen dager, som en mini sommerleir. Da jeg ble spurt om jeg kunne være vertskap for dem i noen dager, ble jeg begeistret for å gjøre det. Én fordi jeg ønsket å feire a denne jenta brukte stemmen sin til å uttrykke et behov for å ha noen dager annerledes dager ( dette som vitner om personlig vekst i hennes liv), og for det andre gleder jeg meg over all kvalitetstid jeg kan ha med jentene her på campus.


The four days the girls spent with me where some of my favorite days of this summer. We were able to do makeovers, have movie nights, cook together, and have great conversations. One of my favorite things was to teach them how to make Norwegian cinnamon rolls, when we were making them one of the girls said she would not be able to do it, the look of pure joy in her face when she was able to shape one of the rolls perfectly was great to see.


De fire dagene jentene tilbrakte med meg er favorittdagene mine i sommer. Vi koste oss med mange morsomme aktiviteter:makeovers, filmkvelder, matlaging og masse gode samtaler. En av favoritt tingene mine var å lære bort hvordan man baker kanelsnurrer. Mens vi holdt på trodde hun ene jenten at hun aldri ville klare å lage en kanelsnurr. Ansiktsuttrykket hennes av ren glede da hun klarte å forme en helt perfekt kanelsnurr var så gøy å se

I am so grateful to God for a many beautiful summer memories, now a new fall awaits. I am so excited to see what it will bring.


Jeg er så takknemlig for mange vakre sommerminner, nå venter en ny høst. Jeg er så spent på å se hva den vil bringe.

 110 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page