top of page
Search
  • Writer's pictureSaralizie

Let the fall begin! ( La høsten begynne !)

Updated: Nov 4, 2019

( Norsk oversettelse under, Norwegian translation under)


After spending a great time in August visiting friends and family in Norway, it was great to be back home to Monterrey. I am so happy that I get to do life here, spending time with friends, serving in church, and working for orphan and vulnerable children that I am so passionate about.

Etter en god måned i Norge, der jeg fikk besøke venner og famile, så var det godt å komme hjem til Monterrey. Jeg er så glad for at jeg får leve liver her, dele hverdagen med gode venner, tjene i kirken min Hillsong Monterrey, og jobbe med foreldreløse og utsatte barn, som er noe jeg virkelig brenner for.


This fall we had eight new teenagers join our Hope program. We celebrated this with a big welcome and back to school party, with our whole hope program. It was incredibly fun to see Hope program students and parents connect and have a time of pure uninterrupted fun.


Denne høsten fikk vi åtte nye studenter til vårt Hope Program. Vi feiret dette med en stor velkomst og skolestart fest, med alle familiene fra Hope Program. The var fantastisk å se alle tenåringene pluss dere husforeldre tilbringe kvalitetstid sammen fylt med morsomme aktiviteter.


In the beginning of October I had the great privilege of traveling to Cancun with my college and friend Kaylee. We went to visit and serve one of our other back2back sites in Cancun. They work mainly with community centers and their strong families program. I was so blessed to learn and be able to get to know the staff in B2B Cancun.


One of my favorite things during my week was to be a part of their life skills class for moms. Giving hardworking moms new experiences, giving them skills that can bless their families, a time to disconnect and have a moment of self-care, pluss the opportunity to hear a small devotional. It was a week full of blessings where God gave me the opportunity to connect with new people. Learn to love another part of this beautiful country and see the great work God is doing in Cancun.


I begynnelsen av Oktober hadde jeg gleden av å dra på besøk til Cancun sammen med min venninne og kollega Kaylee. Vi dro for å besøke et av de andre stedene back2back jobber. I Cancun jobber de hovedsakelig med samfunnshus og deres sterke familier program. Det var en utrolig stor velsignelse å lære og bli kjent med ansette i B2B Cancun.


En av favoritt tingene mine i løpet av uken min var å være en del av deres livsferdighetsklasse for mødre. Det å kunne gi hardtarbeidende mødre nye opplevelser, gi dem ferdigheter som kan velsigne familiene deres, og en tid til å koble av og ha et øyeblikk med selvpleie, pluss muligheten til å høre en liten andakt. Det var en uke full av velsignelser der Gud ga meg muligheten til å få kontakt med nye mennesker. Lære å elske en annen del av dette vakre landet og se det store arbeidet Gud gjør i Cancun.
We have had several teams visit us this fall as well, my favorite thing about receiving teams is when they go above and beyond to serve the children's homes, our hope program and us as staff. They are a true blessing to us all.


Vi har hatt flere misjonsteam som har besøkt oss i høst også. Det beste jeg vet når vi tar imot team er når de går fult ut for å betjene barnehjemmene, vårt Hope Program og oss som ansatte. De er en sann velsignelse for oss alle.


One example was a gruop that decided that they would give the caregivers at one of the children's home gifts, including that they had a professional hairdresser on their team, who took the time to give everyone at the home hair free haircuts.


Et eksempel var en et team som bestemte at de skulle gi omsorgspersonene i en av barnehjemmene gaver, i tillegg til at de hadde en profesjonell frisør på teamet sitt, som tok seg tid til å gi alle på hjemmet gratis hårklipp


Or another example is when a team decides to wake up at 4:45 am in the morning to bless every hope program family and staff with a delicious pancake breakfast.


Eller et annet eksempel er når et team bestemmer seg for å våkne klokken 04.45 om morgenen for å velsigne hver eneste familie i Hope Program og ansatte med en deilig pannekakefrokost.Other highlights of this fall so far has been, going to soccer matches to cheer for our hope program soccer team Los Dos, or to host girls night with the hope program. These are activities that help connect with all the teenagers I work with. I love seeing how God is working in their stories. I can see that they are growing in confidence, in the knowledge that they are loved and important, pluss most importantly God has a special plan for their lives.


Andre høydepunkter i høst så langt har vært, å dra på fotballkamper for å heie på vårt Hope program fotballag Los Dos, eller å være vertskap for jentekvelder med Hope Program jentene.Dette er aktiviteter som hjelper meg å komme i bedre kontakt med alle tenåringer jeg jobber med. Jeg elsker å se hvordan Gud fungerer i historiene deres. Jeg kan se at de vokser i tillit, i visshet om at de er elsket og viktige, pluss viktigst av alt at Gud har en spesiell plan for deres liv.

90 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page