top of page
Search
  • Writer's pictureSaralizie

Fall season/Høsten

This fall has been an eventful and rich time, I feel very blessed about everything I have gotten to see and learn, and how God keeps blessing the work of our ministry here in the city.

Denne høsten har vært en begivenhetsrik og innholdsrik tid, jeg føler meg veldig velsignet over alt jeg har fått se og lære, og hvordan Gud fortsetter å velsigne arbeidet vårt her i byen.

House-parents and Hope Program Staff team/ Fosterforeldre på ungdomsenter med team

In September I had the privilege of traveling to Cincinnati to join the CAFO summit (Christian alliance for orphans), a summit that gathers orphans care organizations from all around the world. This conference was a huge blessing for many reasons. Firstly having the opportunity to come together and learn from other organizations and how they work to provide the best possible care for vulnerable kids and teens. After the summit I was filled with so many great ideas and inspirations the continued work in Monterrey. Secondly the trip was also an opportunity to connect with staff from the other different back2back sites we have around the world.


I september fikk jeg muligheten til å reise til Cincinnati for å bli med på CAFO-toppmøtet (kristen allianse for foreldreløse barn), et toppmøte som samler omsorgsorganisasjoner for foreldreløse barn fra hele verden. Denne konferansen var en stor velsignelse av mange grunner. En av grunnene var muligheten til å komme sammen, lære av andre organisasjoner, og se hvordan de jobber for å gi best mulig omsorg for sårbare barn og tenåringer. Etter konferansen satt jeg igjen med mange gode ideer og inspirasjon for fortsettelsen av arbeidet vårt her i Monterrey. Turen var også en mulighet til å komme i kontakt med ansatte fra de andre back2back stedene vi har rundt om i verden.In October we were able to receive a team at one of our children's homes, this team has been coming for many years and is very connected to the home they visited. It is fun to see how constant relationships with people truly makes a difference, and makes the kids feel known and valuable. One of my favorite things is to facilitate connections through games and activities. For a child who has grown un with trauma, they can easily be stuck in a state of fear, fear of the unknown, their future, change, etc.. Something that is truly amazing is that intentional play and connections with safe adults, can disarm fear and start brining healing in miraculous ways.


I oktober hadde vi et team som kom på misjonstur til et av barnehjemmene vi er i partnerskap med. Dette teamet har kommet i mange år, og har god kontakt med barnehjemmet de besøkte. Det er fint å se hvordan langvarige relasjoner med mennesker virkelig gjør en forskjell og får barna til å føle seg kjent og verdifulle. En av mine favoritt oppgaver er å gjøre istand leker og aktiviteter for a skape muliheter for at disse gode relasjonene kan skapes. disse forbindelsene gjennom spill og aktiviteter. For et barn som har vokst opp med traumer, kan de lett bli sittende fast i en tilstand av frykt, frykt for det ukjente, deres fremtid, endringer osv. Noe som virkelig er utrolig er at tilsiktet lek og forbindelser med trygge voksne kan avvæpne frykt og begynne å bringe helbredelse på mirakuløse måter.

I have know this boy for three years now, he is full of energy and has grown so much in the last years. With the excellent care he has been given he has been able to discover a new interest, that is gardening. He now has a small garden that he tends to everyday and brags about any changes he sees. The last time I visited him, he asked me if I wanted a tour of his garden. I happily accepted, and it was an incredible feeling seeing him explain the different kinds of vegetables he is growing, from tomatoes, chiles, cilantro and corn. For me the most special thing was seeing him so confident and wholesome. One of back2back's mission sentences is Care for today, Hope for tomorrow. To see this boy grow in a healthy environment with the ability to learn about the talents and dreams that God has for his life.Jeg har kjent denne gutten i tre år nå, han er full av energi og har vokst så mye de siste årene. Med den utmerkede omsorgen han har fått, har han vært i stand til å oppdage en ny interesse, det er hagearbeid. Han har nå en liten hage som han pleier til hverdags og skryter av endringer han ser. Sist jeg besøkte ham spurte han meg om jeg ville ha en omvisning i hagen hans. Jeg takket ja med glede, og det var en utrolig følelse å se ham forklare de forskjellige grønnsakene han dyrker, fra tomater, chili, koriander og mais. For meg var det mest spesielle å se ham så selvsikker og sunn. En av back2backs misjonssetninger er Care for today, Hope for tomorrow. Å se denne gutten vokse i et sunt miljø med evnen til å lære om talentene og drømmene som Gud har for livet hans.


I want to end this update with thanking everyone that support me constantly through prayers, encouraging words and the finance to continue in the fight for orphaned and vulnerable kids and teens. I could not do the work I do, without the support I have from so many.


Jeg vil avslutte denne oppdateringen med å takke alle som støtter meg konstant gjennom bønner, oppmuntrende ord og økonomi til å fortsette kampen for foreldreløse og sårbare barn og tenåringer. Jeg kunne ikke gjort den jobben jeg gjør, uten støtten jeg har fra så mange.


71 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page