top of page
Search
  • Writer's pictureSaralizie

Exciting year ahead!/ Spennende år fremover!

Updated: Apr 18, 2023

Dear friends and suporters, Its hard to believe that it is already spring, the year has started with a lot of activity, trainings, travel and growth. Back2back is adding many new initiatives for the transition program during this year. This program is designed to help young adults thirve in their first season of independet living after growing up in institutionalized living. I am very excited that I get to coordiante this program and help develop it. The goal is to bring the best posibilities for success, in the life of the students we currently work with, and will add to our program in the future.


Kjære venner, det er vanskelig å tro at det allerede er vår, året har startet med mye aktivitet , nye kurs , reiser og nye vekstmuligheter. Back2back vil implementere mange nye initiativer for Transition Program i løpet av dette åre. Dette er programmet utviklet for å hjelpe unge voksne til å bli selvstendige etter å ha vokst opp på ulike institusjoner hele barndommen. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får koordinere dette programmet og bidra til å utvikle det. Målet er å tilby hjelp slik at studentene vi nå jobber med, og vil jobbe med i fremtiden, kan få gir de beste mulighetene for suksess i voksenlivet.


Developing practical life skills for success!/ Utvikle nye livsferdigheter.


One important need the students have is developing basic practical life skills. Empowering the student with knowledge that is important for everyday life. Examples of this could be making a personal budget, planing their weekly shedule and keeping their apartment payments.


The last three month I have been taking some of the students grocery shopping with the support they recieve from back2back. The students get to work on multiple skills with this: planing their meals, making a grocery list and sticking to a budget. While we shop we get into good conversations about how they are doing, what they is going well and wich challenges they are encountering.


Et viktig behov studentene har er å utvikle grunnleggende praktiske livsferdigheter. Gi studenten kunnskap som er viktig for hverdagen. Eksempler på dette kan være å lage et personlig budsjett, planlegge ukentlige timeplaner og betale husleie i tide.


De siste tre månedene har jeg tatt med meg studentene på handletur i matbutikken. De får et budsjett fra back2back å bruke på mat. Studentene jobbe med flere ferdigheter i forberedelse av denne turen: å planlegge måltidene sine,skrive handleliste, og holde seg til et budsjett. Mens vi handler kommer vi i gode samtaler om hvordan de har det, hva som går bra og hvilke utfordringer de møter.Creating community for Transition Students/ Nye vennskap for de unge voksne.


Another focus area, we are concentrating in right now is to help our transition students be part of a safe, and healthy community. In February, we had an interest night for people interested in becomming local for volunteers for Back2Back. I got to share about the difference a local volnteer could do in the life of a young adult. By inviting him or her to family dinners or to join them at church, they could help the students find belonging outside of the institution they grew up in. It was a very successful night and we are already training three volunteers that said yes to joining as volunteers. I am excited to follow up on them as they start building relationship with the students.


Et annet fokusområde vi konsentrerer oss om akkurat nå, er å hjelpe våre studenter til å være en del av et trygt og sunt fellesskap. I februar hadde vi en interessekveld for folk interesserte i å bli frivillige for Back2Back. Jeg fikk fortelle om forskjellen en frivillig kan gjøre i livet til en ung voksen. Ved å invitere ham eller henne til familiemiddager, innvitere dem i kirken, eller en kopp kaffe, kan de hjelpe studentene med å finne tilhørighet utenfor institusjonen de vokste opp i. Det var en svært vellykket kveld og vi trener allerede opp tre nye frivillige som meldte seg opp. Jeg er spent på å følge dem opp når de begynner å bygge relasjoner med studentene.


Life changeing mission trips / Livsforandrende misjonsreiser


In 2023 we received seven mission teams, three of them were teams of teenagers in high school. When a team comes, they bless us by helping with practical projects in partnership with the children's homes we work with as well as creating fun connection with the kids we serve.


My favorite part of when a team is here is seeing the transformation that gradually happens in their lives as they are here. Every night we process the day with our mission team guests, working through a change cycle. Hearing an 18 year old on his last night of group say his action step when he goes home is to be an advocate for foster kids in his community. Another student learned the true power of prayer while being here and wanted to implement that in his everyday life at home.I 2023 har vi så langt mottatt syv misjonsteam, tre av dem var team med tenåringer på videregående skole. Når et team kommer, velsigner de oss ved å hjelpe til med praktiske prosjekter i samarbeid med barnehjemmene vi jobber med. De bidrar til å skape vennskap med barna vi tjener.


Min favorittdel når et team kommer er å se transformasjonen som gradvis skjer i livene deres. Hver kveld samles vi med teamet of reflekterer over dagen, hva de lærer, og hva de ønsker å endre i eget liv. E 18-åring på sin siste kveld i Mexico delte at hans plan når han kommer hjem er å være en talsmann for fosterbarn i samfunnet hans. En annen student lærte om bønnens sanne kraft mens han var her, og målet hans var å implementere det i hverdagen hjemme.


Trip to Paraguay/ Paraguay tur


In March, I was invited to be part of a small team that traveled to Paraguay to train an organization called Su Refugio. We trained in trauma competent care , as well as how to start up a program for young adults that grow out of their children's home. It was an amazing opportunity to teach from the experience and knowledge I have acquired in my four years working with Back2back.


My favorite part was networking with more people whose hearts are set on serving the orphaned and vulnerable kids and teens in the world. During our stay, I got to teach for a whole day about the importance of giving young adults a safe transition into adulthood and the difference that can make in their lives. It's important to finish strong so we can see kids change their generational history and become safe adults who one day will be safe and present parents.


I mars ble jeg invitert til å være en del av et lite team som reiste til Paraguay for å undervise en organisasjon som heter Su Refugio. Vi gav de kurs i traumekompetent omsorg, samt hvordan man starter opp et program for unge voksne som vokser ut av barnehjem. Det var en fantastisk opplevelse å kunne undervise fra erfaringen og kunnskapen jeg har tilegnet meg i mine fire år med Back2back.


Min favorittdel var å skape nettverk med flere mennesker som jobber med foreldreløse og sårbare barn/tenåringer i verden. I løpet av oppholdet vårt fikk jeg undervise en hel dag om viktigheten av å gi unge voksne en trygg overgang til voksenlivet og forskjellen det kan utgjøre i livet deres. Det er viktig å avslutte sterkt, slik at vi kan se barna vi jobber med, endre generasjonshistorien sin, og bli trygge voksne, som en dag vil være trygge og tilstedeværende foreldre.


THANK YOU!

Thank you so much for the support you are able to give through prayer or in any other way, as I continue working here in Monterrey at Back2Back serving the vulnerable kids and teens in the city.


Tusen takk for din støtte gjennom bønn, eller annen måte,mens jeg fortsetter i arbeidet her på Back2Back Monterrey. Vi vil fortsette å elske sårbare barn og tenåringene i byen.

138 views0 comments

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page